Nâng cao nhận thức đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho giảng viên, học viên CSND

14:54 26/02/2020
Ngày 26/2, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng CSND II, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CAND.

Đại tá Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng CSND II, cho biết: Hội nghị giúp cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần tạo động lực thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì nhân dân. 

Đồng thời, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, phong trào “CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; với thực hiện quy tắc ứng xử và quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị
V.Minh-C.Bình