Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND: Học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9

03:42 22/08/2014
Ngày 21/8, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật (HC-KT) Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới các cán bộ chủ chốt trong Đảng ủy Tổng cục.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT CAND, chủ trì Hội nghị, khẳng định: việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) là rất quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9; nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 9 trong Đảng bộ Tổng cục. Trung tướng Lê Văn Minh yêu cầu các Đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng cục tổ chức, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 9 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với thực tế công tác của từng đơn vị…

Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT CAND phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; một số chủ trương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng; những nội dung mới trong Quy chế bầu cử trong Đảng và một số vấn đề quan trọng khác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI

Trần Xuân