Cán bộ, chiến sĩ CAND học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung Đảng khoá XII

18:03 09/08/2019
Ngày 9-8, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và Công tác chính trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, chiến sỹ.
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị nêu rõ, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16-5 đến ngày 18-5-2019, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, để thảo luận, cho ý kiến về Đề cương văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, bao gồm: 
Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.  
Đại tá Nguyễn Công Bảy phát biểu tại Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Công Bảy khẳng định, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII là Nghị quyết rất quan trọng với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, các đại biểu cần tập trung nghiên cứu, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên, nắm chắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết. 

TS Đoàn Văn Báu quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị, Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS Đoàn Văn Báu, Báo cáo viên cấp Trung ương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

LC