Trao thưởng cho 15 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

09:06 31/07/2019
Ngày 30-7, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức họp báo, thông tin về Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018.

Phát biểu tại buổi họp, Tiến sỹ Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018 là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác giả có tác phẩm có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn.

Mục đích của hoạt động trên nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt, phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này. Tác phẩm đã được xuất bản phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước… có tác dụng trực tiếp góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Theo Tiến sỹ Phan Đình Tân, những tác giả được xét tặng thưởng của Hội đồng phải có văn bản đề nghị của Hội đồng gửi tập thể lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, các nhà xuất bản, tạp chí, báo văn nghệ ở Trung ương và địa phương đề nghị lựa chọn và giới thiệu các tác phẩm lý luận, phê bình đã được đăng tải, xuất bản gửi về Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Tiểu ban sơ tuyển thuộc ba chuyên ngành (Lý luận chung; Lý luận, phê bình văn học; Lý luận, phê bình nghệ thuật) gồm các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương có nhiệm vụ xem xét, thẩm định và giới thiệu tác phẩm được xét tặng thưởng trình Hội đồng xét chọn. Hội đồng xét chọn tặng thưởng có nhiệm vụ thẩm định để xét chọn những tác phẩm do 3 Tiểu ban sơ tuyển giới thiệu, thảo luận và bỏ phiếu kín lựa chọn các tác phẩm đạt tiêu chuẩn theo quy chế, báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn phân công thành viên để đảm bảo mỗi tác phẩm được từ 2 đến 3 chuyên gia thẩm định, sau đó trao đổi dân chủ, tập thể và bỏ phiếu theo 4 mức A, B, C, Khuyến khích...

Tổng số có 86 tác phẩm gửi về, trong đó có 37 sách, 49 bài viết và chương trình phát thanh được các cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng thưởng. Ban Chỉ đạo đã xem xét, cân nhắc thống nhất đề nghị quyết định trao tặng thưởng cho tổng số 15 tác phẩm, trong đó, mức A: 4 tác phẩm; mức B: 6 tác phẩm; mức C: 5 tác phẩm. Ban Chỉ đạo thống nhất đề nghị quyết định tặng thưởng cho 9 đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật...

Lễ trao thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2018 sẽ tổ chức vào tối 1-8, tại Hà Nội.

Đỗ Bình