Việc tặng thưởng nhằm cổ vũ các tác phẩm LLPB phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực VHNT; thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ LLPB VHNT; động viên lực lượng LLPB có các công trình, bài viết phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực này.

Theo GS.TS. Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng LLPB VHNT Trung ương kiêm Chủ tịch Hội đồng xét chọn tặng thưởng: Đây không phải là giải thưởng, mà là Tặng thưởng của Ban Bí thư giành cho giới LLPB VHNT, giao cho Hội đồng LLPB VHNT Trung ương thực hiện.

Trao thưởng các tác phẩm loại A.

Tiêu chuẩn xét Tặng thưởng là các công trình, bài viết đã được xuất bản có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống VHNT…

Trao thưởng các tác phẩm loại B.

Có 39 đơn vị, cơ quan báo chí, tạp chí, nhà xuất bản và các Hội giới thiệu 99 tác phẩm. Hội đồng xét chọn gồm 11 thành viên đã lựa chọn và trao thưởng cho 19 tác phẩm, gồm: 3 tác phẩm loại A, 4 tác phẩm loại B, 8 tác phẩm loại C và 4 tác phẩm khuyến khích.

Trao thưởng các tác phẩm loại C.

Trong đó, giải A được trao cho các tác phẩm: “Văn học Việt Nam hiện đại sáng tạo và tiếp nhận” của  PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thu, “Mịch Quang và nghệ thuật dân tộc” của NSND Lê Tiến Thọ, Ngọc Anh, Phương Anh”, “Luận chiến văn chương” của Chu Giang.

Trao thưởng các tác phẩm loại Khuyến khích.
8 đơn vị báo chí được trao thưởng.

Ban Chỉ đạo xét Tặng thưởng cũng trao thưởng cho 8 tập thể, đơn vị có những công trình, bài viết tốt về LLPB VHNT trong năm 2015, gồm: Báo Nhân dân, Báo QĐND, Báo CAND, Báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Ban Văn nghệ (Đài truyền hình Việt Nam), Ban Văn nghệ (Đài tiếng nói Việt Nam), NXB Văn học, Tạp chí Hồn Việt.

GS.TS. Đinh Xuân Dũng cho biết, các tác phẩm được tặng thưởng cho thấy, năm 2015, hoạt động LLPB VHNT có những kết quả khả quan, có bước phát triển đáng mừng.

Xuất hiện một số cụm bài LLPB công phu, nghiêm túc, đề cập kịp thời những vấn đề thời sự trong đời sống VHNT. Nhưng còn thiếu những công trình nghiên cứu có tính hệ thống chuyên sâu, thiếu tác phẩm có chiều sâu về lý luận văn nghệ; tính thuyết phục, nhuần nhuyễn trong phê bình chưa cao.

Thanh Hằng