Xác định trình độ lý luận chính trị

09:22 19/07/2011
Hỏi: Trong kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, tôi thấy trong tiểu sử của nhiều ứng cử viên có ghi "trình độ cao cấp lý luận chính trị" hoặc "trình độ trung cấp lý luận chính trị "… Đề nghị quý Báo cho biết việc xác định trình độ lý luận chính trị được quy định như thế nào (Nguyễn Bích Liên, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời: Theo Quy định số 12/TC-TTVH ngày 9/1/2004 của Ban Tổ chức Trung ương - Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) về việc xác định trình độ lý luận chính trị thì việc xác định trình độ lý luận chính trị được quy định như sau:

1. Đối tượng được công nhận có trình độ cao cấp lý luận chính trị bao gồm:

- Người có bằng đại học chính trị, đại học chuyên ngành Mác-Lênin (Triết học Mác-Lênin, Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Lịch sử Đảng), đại học chuyên ngành tư tưởng - văn hóa, đại học chuyên ngành tổ chức.

- Người đã tốt nghiệp chương trình đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quản lý - Chỉ huy quân sự (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị - Quân sự, Học viện Lục quân, Học viện Khoa học quân sự).

- Người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Đối tượng được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị là:

- Người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế - Quản trị, kinh doanh, Khoa học Xã hội và Nhân văn ở trong nước.

- Người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình trung học chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành và ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

- Người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cơ sở tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Người tốt nghiệp hệ dài hạn (từ 2 năm trở lên) không phải chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các phân hiệu Nguyễn Ái Quốc và các trường Đảng khu vực (trước đây) và phân viện Hà Nội, phân viện Đà Nẵng, phân viện thành phố Hồ Chí Minh, phân viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Người tốt nghiệp các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và tiến sĩ khoa học (phó tiến sĩ và tiến sĩ cũ) ở trong nước và ở các nước XHCN.

- Người có bằng thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Kinh tế - Quản trị, kinh doanh ở trong nước.

- Người đã tốt nghiệp hệ dài hạn trường đào tạo sĩ quan, Quản lý - Chỉ huy quân sự, Công an, các học viện đào tạo cán bộ cấp chiến thuật - chiến dịch ngành hậu cần, kỹ thuật.

3. Đối tượng được công nhận có trình độ sơ cấp lý luận chính trị gồm:

- Người đã tốt nghiệp các học viện, trường đại học, cao đẳng trong nước (trừ những trường hợp được quy định ở Điểm 2), những người tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp khối ngành kinh tế, những người tốt nghiệp các trường trung cấp quân đội, Công an.

- Người đã tốt nghiệp các học viện, trường quân đội cấp phân đội không thuộc nhóm ngành Khoa học xã hội và Nhân văn, quản lý, chỉ huy quân sự, Công an.

Việc xác định trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn nói trên được áp dụng chung cho cả nước, ở các hệ thống đào tạo (hệ thống trường Đảng, hệ thống trường nhà nước, trường lực lượng vũ trang, trường các đoàn thể)

Công ty Luật Hồng Hà - Hà Nội (Website: www.hongha.vn)