Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu

09:05 19/10/2021

Sáng 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 tại 68 điểm cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương trên toàn quốc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong 9 tháng qua đã hoàn thành tốt việc tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; nhiều việc mới, việc khó, việc phức tạp, nhạy cảm được tiếp tục kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 1.168 tổ chức đảng và 4.403 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 18 tổ chức đảng và 7 đảng viên (tăng 1,5 lần so với 9 tháng đầu nhiệm kỳ XII).

Công tác giám sát tiếp tục được coi trọng. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã giám sát khoảng 31.000 tổ chức đảng và gần 80 nghìn đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương giám sát 15 tổ chức đảng và 26 đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý.

Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 126 tổ chức đảng và 9.314 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 04 tổ chức và 25 đảng viên bằng các hình thức: Cách chức 13; Khai trừ 12 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 3.075 đảng viên (trong đó có 537 cấp ủy viên). Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 49 đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú nêu rõ: Trung ương đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 22 về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, đã ban hành kết luận về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm.

Sắp tới Ban Bí thư có hướng dẫn thực hiện Quy định số 22, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hướng dẫn thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Ngành tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, khả thi. Trước mắt, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý kỷ luật, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Hướng dẫn của Ban Bí thư thực hiện Quy định số 22; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ, thời gian tới tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy tổ chức, triển khai hoàn thành chương trình kiểm tra, chương trình công tác năm 2021; tham mưu kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 với trọng tâm là kiểm tra việc thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp xử lý kịp thời các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án ở địa phương, đơn vị; quan tâm công tác xây dựng Ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy các địa phương, đơn vị quan tâm hơn nữa xây dựng Ủy ban Kiểm tra và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là bố trí đủ biên chế cán bộ, nhất là đối với các địa phương thiếu người...

Quỳnh Hoa