#trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có