#rừng chảy máu

Bảo vệ rừng Tây Nguyên: Bất cập giữa chính sách và thực tiễn
08:17 25/07/2016
Việc chuyển rừng nghèo, đất lâm nghiệp không còn rừng sang trồng các loại cây công nghiệp, làm dự án phát triển kinh tế, hay phải trồng lại rừng... là phù hợp với quy luật phát triển kinh tế-xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng Tây Nguyên.