#còn hạn

Không bắt buộc chuyển đổi sang vật liệu PET
17:20 01/12/2016
Đối với GPLX không thời hạn, vẫn còn thời hạn thì người dân có quyền sở hữu và sử dụng. Việc chuyển đổi sang vật liệu PET hay không đối với những GPLX này là không bắt buộc.