#hệ thống tiêu chuẩn VTOS

Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam điều chỉnh theo thoả thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN
15:15 03/12/2014
Ngày 3/12 tại Hà Nội, Dự án Chương trình Phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (gọi tắt là “Dự án EU”) đã phối hợp với Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (gọi tắt là “EuroCham”) và Tiểu ban Du lịch và Nhà hàng - Khách sạn tổ chức hội nghị về thực hiện các tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) điều chỉnh theo Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch (MRA-TP).