#lập lại hòa bình

Phòng chống tội phạm, bảo vệ hậu phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
09:38 30/04/2019
Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Lúc này, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã trở thành hai nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt.