#Học viện Chính trị CAND; Ký giao ước; vì nhân dân phục vụ;