Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam

Thứ Ba, 21/11/2023, 17:32

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao  và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam -0
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Đặc biệt, buổi lễ được kết nối đến các điểm cầu tại hơn 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tuyển chọn một số bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại, ngoại giao, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, về những kết quả, thành tựu đạt được và đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời gian tới.  

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: “Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”, “Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, những bài viết trong cuốn sách bao hàm giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện đường lối và bản sắc đối ngoại, ngoại giao của Đảng, đúc kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam xuyên suốt lịch sử dân tộc mà đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, phương pháp luận trong đánh giá tình hình thế giới, nhận diện đặc điểm của thời đại, cơ hội, thách thức và ứng xử của Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử. Mỗi bài viết thể hiện tầm nhìn, tư duy, quan điểm chỉ đạo chiến lược toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, do đó, cuốn sách là cẩm nang hữu ích đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là những cơ quan, cán bộ được trực tiếp phân công làm công tác đối ngoại, ngoại giao.

Đồng chí cũng nêu rõ, cuốn sách đã nhìn lại chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt là qua hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và hình thành trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, đó là “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đượm tâm hồn, cốt cách, khí phách của dân tộc Việt Nam”.

Đối với bạn bè quốc tế, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cuốn sách sẽ là tài liệu thông tin đối ngoại có giá trị về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước - đường lối “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách cũng thể hiện mạnh mẽ sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam.

Với giá trị lý luận và thực tiễn lớn lao, để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan tham gia biên soạn cuốn sách và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, giới thiệu trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân cùng bạn bè quốc tế, để thông qua cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu xuất bản cuốn sách bằng một số tiếng nước ngoài để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam -0
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng sách cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

"Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách và vận dụng có hiệu quả các bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới. Hệ thống giáo dục toàn quốc, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác đối ngoại, ngoại giao trên cơ sở nội dung cuốn sách", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Để lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế tiếp cận, tìm hiểu nội dung cuốn sách, cùng với việc xuất bản sách giấy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc miễn phí trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn.

Ngô Khiêm
.
.
.