Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về thẩm quyền, trình tự thực hiện đầu tư, mua sắm trong CAND

Thứ Năm, 04/04/2024, 14:34

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thực hiện đầu tư, mua sắm trong CAND gồm 3 chương, 8 mục, 36 điều.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định về thẩm quyền, trình tự thực hiện đầu tư, mua sắm hàng hóa trong CAND, bao gồm hàng hóa thuộc danh mục tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý và các hàng hóa, dịch vụ khác. 

Nội dung dự thảo Thông tư tập trung sửa đổi một số quy định của Thông tư số 45/2021/TT-BCA quy định về thẩm quyền, trình tự thực hiện đầu tư, mua sắm trong CAND để phù hợp với Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai đầu tư, mua sắm; đồng thời tăng cường phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, mua sắm nhằm tăng tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư; đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn nhằm bảo đảm thực hiện đúng quy định.  

Về thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm quy định tại Mục 1 Chương II của dự thảo Thông tư, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định:

1. Chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C có sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Công an quản lý; dự án đầu tư; kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có); kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp không áp dụng kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; thiết kế chi tiết, dự toán của dự án đầu tư nhóm A có tổng giá trị các hạng mục có thiết kế 2 bước từ 800 tỷ đồng trở lên.

2. Dự toán mua sắm chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự toán mua sắm. 
Về thẩm quyền quyết định mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp của 4 Bệnh viện hạng I Bộ Công an, dự thảo Thông tư sửa đổi theo hướng Bộ giao Giám đốc Bệnh viện hạng I phê duyệt dự toán mua sắm chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở phù hợp với dự toán thu-chi và trích lập các quỹ hằng năm đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Về trường hợp thẩm định theo hình thức Hội đồng thẩm định, dự thảo Thông tư đề xuất việc thẩm định theo hình thức hội đồng đối với dự án đầu tư có tổng giá trị các hạng mục thiết kế 2 bước từ 800 tỷ đồng trở lên và các trường hợp khác do người có thẩm quyền quyết định.

Về mua sắm tập trung, dự thảo Thông tư đề xuất sửa đổi các mốc thời gian quy định tại khoản 2 Điều 28 và khoản 1 Điều 29 Thông tư số 45/2021/TT-BCA nhằm kịp tiến độ ký thỏa thuận khung trước 31/3 hằng năm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ (Thông tư số 45/2021/TT-BCA quy định ký thỏa thuận khung trước 30/6 hằng năm). Bên cạnh đó, trường hợp trong năm các đơn vị phát sinh nhu cầu và được bố trí, bổ sung dự toán, dự thảo đề xuất Bộ giao các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức mua sắm để kịp thời có thiết bị đưa vào sử dụng.

Về cách thức xây dựng giá gói thầu, trước đây Thông tư số 45/2021/TT-BCA quy định trường hợp xây dựng giá gói thầu bằng phương thức lấy báo giá, phải lấy đủ báo giá của tối thiểu 3 hãng sản xuất đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản, nếu không đủ phải có giải trình. Dự thảo Thông tư đề xuất quy định thu thập báo giá theo quy định của Chính phủ tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Toàn văn dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 3/4/2024.

Nguyễn Hương
.
.
.