Nhiều thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty HFIC

Chủ Nhật, 20/11/2022, 17:54

Theo Thanh tra TP Hồ Chí Minh, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) đã để xảy ra không ít thiếu sót, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước; đầu tư vốn vào doanh nghiệp bên ngoài thua lỗ; chi phí của hoạt động cho vay cao hơn doanh thu…

Ngày 20/11, Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã thông báo kết luận thanh tra (KLTT) tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC, thời kỳ thanh tra năm 2020 và năm 2021).

HFIC có chức năng nhiệm vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản; đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, cho vay tín dụng, cho vay ủy thác, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết...

Nhiều thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty HFIC  -0
Trụ sở Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP Hồ Chí Minh (HFIC) ở quận 1.

Bên cạnh những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã đạt được, HFIC còn không ít thiếu sót, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước. KLTT chỉ rõ về quản lý công nợ, HFIC đã chưa trích lập dự phòng 10 khoản nợ với số tiền hơn 154 tỷ đồng là thực hiện chưa đúng theo quy định; Đối chiếu, xác nhận công nợ chưa đầy đủ; Chưa tích cực đôn đốc, thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ, có những khoản nợ kéo dài.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HFIC đến ngày 31/12/2020 là 1.165,81 tỷ đồng. Đây là số trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ 30% lợi nhuận sau thuế và các quỹ khác HFIC chưa kết chuyển do chưa được UBND thành phố phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm.

Ngoài số trích lập Quỹ Đầu tư phát triển và các quỹ khác, số dư trên tài khoản lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 có khoản lợi nhuận còn lại hơn 5 tỷ đồng HFIC phải nộp ngân sách Nhà nước. Hiện số tiền 5 tỷ đồng này HFIC đã chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố.

Về quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN), HFIC thực hiện trích 3% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ Phát triển KH&CN. Tuy nhiên, HFIC chưa thực hiện trích nộp 20% số Quỹ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 và chưa nộp khoản trích từ năm 2019 số tiền hơn 3,4 tỷ đồng về Quỹ Phát triển KH&CN thành phố. Hiện số tiền hơn 3,4 tỷ đồng này HFIC đã chuyển nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố.

  Việc đầu tư và kinh doanh vốn vào các lĩnh vực, ngành nghề năm 2020, 2021, giá trị vốn góp của HFIC tại 28 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn đầu tư theo sổ sách kế toán là 3.465,61 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo KLTT, có một số công ty không chia lợi nhuận, cổ tức (năm 2020 có 10 doanh nghiệp, năm 2021 có 14 doanh nghiệp) trong đó có 7 doanh nghiệp bị lỗ, số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 349 tỷ đồng, HFIC đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền 349 tỷ đồng; 7 doanh nghiệp bị lỗ nêu trên khó có khả năng bảo toàn vốn đầu tư…

Với những thiếu sót, tồn tại kể trên, Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc HFIC chấn chỉnh công tác quản lý, đối chiếu công nợ phải thu đúng theo quy định. Rà soát và có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn để đảm bảo thu hồi vốn, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Riêng việc quản lý Quỹ Phát triển KH&CN, HFIC phải thực hiện trích nộp 20% số Quỹ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 về Quỹ Phát triển KH&CN thành phố theo quy định.

Khẩn trương xây dựng và trình UBND thành phố phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn ủy thác. Rà soát, báo cáo đề xuất UBND thành phố và Sở Tài chính các nội dung như phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 7 doanh nghiệp kinh doanh lỗ.

Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại KLTT theo thẩm quyền quy định…

Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra thành phố và các cơ quan có liên quan xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân thuộc diện thành phố quản lý có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo KLTT, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Chánh Thanh tra thành phố chuyển nộp vào ngân sách thành phố số tiền hơn 22 tỷ đồng (bao gồm: Khoản trích 20% số Quỹ Phát triển KH&CN đã trích sử dụng không hết với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng về Quỹ Phát triển KH&CN thành phố; khoản lãi tiền gửi từ nguồn Quỹ điện với số tiền hơn 8,8 tỷ đồng; khoản lãi tiền gửi và lãi cho vay nguồn vốn ủy thác với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; khoản lợi nhuận còn lại nộp ngân sách Nhà nước năm 2016 với số tiền hơn 5 tỷ đồng).

Hoàng Anh
.
.
.