Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng chung cư cũ

08:03 30/04/2022

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn TP (Hội đồng thẩm định).

Theo quyết định, Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội về kết quả thẩm định, đánh giá công tác kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn TP; xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng các chung cư cũ, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định; rà soát, đánh giá sự phù hợp kết quả kiểm định của các nhà chung cư cũ (đã thực hiện) so với thực tế hiện trạng và quy định hiện hành; rà soát danh mục các chung cư cũ chưa có trong danh mục hoặc đã có những thông tin chưa chính xác hoặc chưa đúng đối tượng theo đề nghị UBND quận, huyện.

Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng chung cư cũ -0
Hà Nội có nhiều nhà chung cư cũ.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng có nhiệm vụ tổ chức xem xét, đánh giá và tham mưu UBND TP phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục (nếu có); tổ chức thẩm định, đánh giá kết quả kiểm định của các đơn vị theo quy định pháp luật trước khi kết luận kiểm định được ban hành. Trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định có thể tham khảo ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị và các chuyên gia có liên quan để xem xét, đánh giá kết quả kiểm định chung cư cũ đối với từng trường hợp cụ thể.

C.L
.
.
.