Phải xin lỗi dân nếu chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính

09:14 09/06/2015
Đó là quy định của UBND tỉnh Quảng Nam đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nếu gây khó khăn, phiền hà, hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Quy định này nhằm tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức; xây dựng các quy tắc trong văn hóa ứng xử, giao tiếp; phấn đấu xây dựng nền hành chính công theo hướng hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả và vì nhân dân phục vụ.

An Khang