Sai phạm hơn 17 tỷ đồng trong công tác thiết bị dạy học

14:39 03/03/2008
Thanh tra Chính phủ vừa có Kết luận thanh tra toàn diện công tác thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và việc mua sắm, sử dụng thiết bị tại một số địa phương. Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm kinh tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ và tại các địa phương với số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Theo kết quả thanh tra trong quá trình triển khai thực hiện dự án còn có thiếu sót, sai phạm cụ thể như: về chỉ đạo điều hành và quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa làm tốt, công tác chuẩn bị dự án, điều hành và hướng dẫn các địa phương không thống nhất trong cả quy trình thực hiện.

Nhiều địa phương sử dụng không hết kinh phí được cấp, sai phạm không được phát hiện và xử lý kịp thời… Công tác đầu tư bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học còn có nhiều thiếu sót. Đầu tư không tập trung, không phù hợp về số lượng và nhu cầu của địa phương, hiệu quả dự án không cao nhưng không được kiểm tra chấn chỉnh kịp thời. 

Kết quả thanh tra đã phát hiện sai phạm kinh tế tại 6 đơn vị trực thuộc Bộ với số tiền 7.043,5 triệu đồng (trong đó lãng phí 4.089,8 triệu đồng, sử dụng sai mục đích 72,5 triệu đồng, cấp 1.100 triệu đồng cho Đại học Thái Nguyên không đúng đối tượng, các sai phạm khác như lập thêm phần chi phí ngoài sản xuất để hưởng sai quy định, thanh toán vượt định mức quy định… với số tiền 1.781,2 triệu đồng).

Về tổ chức thực hiện tại các địa phương: Kiểm tra, xác minh một số công ty liên quan đến việc nhập và bán đàn Casio LK55VN, công tác thiết bị dạy học ở 4 Sở Giáo dục và Đào tạo và việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng, chất lượng thiết bị dạy học tại 34 trường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phát hiện sai phạm 10.337,6 triệu đồng (trong đó lãng phí 9.975 triệu đồng và số tiền thu hồi ngân sách Nhà nước là 362,6 triệu đồng).

Tổng Thanh tra kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá thực chất, hiệu quả công tác thiết bị dạy học đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để đưa ra biện pháp khắc phục; trong tổ chức, chỉ đạo, thực hiện sản xuất, mua sắm thiết bị mẫu phải thực hiện các bước theo quy định quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tỷ lệ phí (thặng số) tối đa cho các địa phương và phải đảm nhiệm việc tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên thực hiện việc sử dụng thiết bị dạy học.

Chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của Ban chỉ đạo công tác thiết bị dạy học của Bộ trong việc hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo thực hiện dự án và các đơn vị, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, sai phạm. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Quản lý giá khi phê duyệt thẩm định giá tối đa của thiết bị dạy học mẫu phải căn cứ vào giá nhập khẩu đối với loại thiết bị nhập khẩu; áp dụng định mức giá theo quy định và căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị đối với thiết bị sản xuất trong nước để tránh lãng phí.

Chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của Cục Quản lý giá vì đã thẩm định phê duyệt giá thiết bị đàn Casio LK55VN không sát thực tế gây lãng phí lớn…

Liên quan đến việc chỉ đạo xử lý sau thanh tra ngày 27/2/2008, tại Công văn số 1230/VPCP V.II Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như sau: Đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý các sai phạm trước ngày 31/3/2008.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng bộ thiết bị dạy học, đăng ký với Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho bộ thiết bị dạy học, công bố rộng rãi để các doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng, tránh tình trạng khép kín "độc quyền" gây lãng phí, thất thoát.

Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quy định và kế hoạch đào tạo cán bộ phụ trách thí nghiệm đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Xuân Luận