Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải gỡ bỏ vi phạm trong vòng 24 giờ

15:34 15/09/2021

Ngày 15/9, Nghị định số 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo do Chính phủ ký ban hành chính thức có hiệu lực.

 

Nghị định 70 quy định Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là đầu mối quản lý các hoạt động quảng cáo trực tuyến trong đó có quảng cáo xuyên biên giới. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thông báo thông tin liên hệ (bằng phương thức gửi thông báo trực tiếp hoặc qua đường bưu chính, qua phương tiện điện tử) với Bộ TT&TT 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ nhận được xác nhận thông báo sau 7 ngày.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm phát hiện và xác định các quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật theo lĩnh vực, thẩm quyền được phân công quản lý. Bộ TT&TT là cơ quan tiếp nhận các thông báo về quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật từ các bộ, ngành, địa phương và là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Nghị định 70 cũng quy định rõ, doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo tại Việt Nam, quy định về an ninh mạng và quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế.

Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, ngoài trách nhiệm thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT trước khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam còn phải tuân thủ các quy định: Không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ; Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật (trong vòng 24 giờ) theo yêu cầu của Bộ TT&TT.

Trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm luật pháp Việt Nam theo yêu cầu và quy trình đã được quy định, Bộ TT&TT có quyền thực thi các biện pháp để ngăn chặn quảng cáo vi phạm.

Hùng Quân