Mở rộng không gian phát triển cho tên miền quốc gia Việt Nam

Thứ Tư, 15/12/2021, 08:32

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Thông tư 21 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24 ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Việc ban hành Thông tư 21 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong phát triển tài nguyên Internet quốc gia; mở rộng không gian phát triển cho tên miền quốc gia Việt Nam ."VN" gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý của Thông tư là mở thêm 3 đuôi tên miền cấp 2 dùng chung gồm: "ID.VN" dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng; "IO.VN" dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ số, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng; "AI.VN" dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Điều này sẽ tạo thuận tiện hơn cho người dùng, hướng tới mục tiêu phổ cập tên miền tới toàn dân, đưa người dân lên không gian mạng với tên miền riêng.

Bên cạnh đó, theo quy định mới, vòng đời tên miền ."VN" được điều chỉnh theo hướng thu ngắn khoảng thời gian chờ gia hạn trước khi giải phóng tên miền từ 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng xuống còn 25 ngày nhằm tăng hiệu quả tái sử dụng tên miền quốc gia .VN; Tăng cường ứng dụng công nghệ mới, liên thông cơ sở dữ liệu để thu thập, kiểm tra, đối chiếu, đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng; kiểm soát hồ sơ, dữ liệu và tránh giả mạo.

Ngoài ra, Thông tư mới củng cố quy định quản lý đối với tên miền quốc tế trên tinh thần quản lý bình đẳng với tên miền ."VN" theo quy định về dịch vụ kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư 2020 và đồng bộ với chính sách đã được duyệt tại Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, Thông tư quy định không được đăng ký sử dụng cũng như cấp phát các tên miền quốc tế xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc hoặc cấp tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cho tổ chức, cá nhân không liên quan… tương tự như quy định áp dụng đối với tên miền ."VN". Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 7/2/2022.

Hùng Quân
.
.
.