Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) vừa được Chính phủ ban hành, các đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mói hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là các đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Về mức vốn vay, Nghị định quy định rõ, trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà; trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có thể được vay vốn tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng.

Lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của HĐQT cho từng thời kỳ; Lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của NHNN Việt Nam cho từng thời kỳ.

Thời hạn vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Lệ Thúy