Trước đó, UBND huyện Chư Sê đã có kết luận “Về kết quả kiểm tra các dự án đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai trên địa bàn huyện từ năm 2010-2016”. 

Theo kết luận, Phòng TN-MT huyện đã ký hợp đồng kinh tế với 2 dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với 2 xã Ia Bá và Ia Glai.

Theo quy định, Phòng TN-MT huyện Chư Sê chỉ được thanh toán 30% sau khi hợp đồng đã được ký kết và không quá 70% khối lượng diện tích đo đạc đã được nghiệm thu. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, phòng mới được thanh toán 100%. Tuy nhiên, khi cả 2 dự án này chưa hoàn thành thì Phòng TN-MT huyện Chư Sê đã thanh toán cho đơn vị nhận thầu 100% kinh phí, gây thất thoát gần 991 triệu đồng.

Ngoài 2 dự án trên, từ năm 2011-2016, Phòng TN-MT huyện Chư Sê chỉ mới quyết toán được 3/9 dự án đo đạc, lập bản đồ tài chính, đăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 5 xã trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, việc quyết toán này không đảm bảo các quy định của Nhà nước về thủ tục thanh toán, gây thất thoát số tiền gần 8,8 tỷ đồng. 

Trách nhiệm chính để xảy ra hàng loạt sai phạm này thuộc về ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng TN-MT huyện.

Văn Thành