Theo đó, tỷ lệ người nghiện điều trị Methadone hiện đạt 53,94% chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, theo quy định tại Quyết định số 1008/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc giao chỉ tiêu cai nghiện, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone năm 2014, 2015. Việc điều trị Methadone được triển khai mạnh mẽ với 57 tỉnh, 239 cơ sở điều trị Methadone và trên 43.720 người được điều trị Methadone. Thuốc Methadone được cấp phát đến tận tuyến xã, phường. Theo tỷ lệ số tuyệt đối, hiện 10 tỉnh trên toàn quốc đạt cao nhất theo chỉ tiêu do chính phủ giao về điều trị Methadone là Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Điện Biên, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thái Bình, Nam Định, Lào Cai.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone vãn còn nhiều khó khăn, đã ảnh hưởng đến kết quả cụ thể. Nguyên nhân trước hết là do UBND tỉnh ở một số địa phương chưa quan tâm chỉ đạo, ưu tiên đầu tư. Hệ thống các cơ sở cai nghiện bắt buộc do ngành lao động, thương binh và xã hội quản lý chưa chủ động, tích cực triển khai điều trị Methadone…

Hải Châu