Tính đến ngày 20/7/2015, tổng số người nghiện hiện đang tham gia điều trị tại cơ sở là 24 người và 4 người đang hoàn tất thủ tục để tham gia điều trị.

Đồng thời sự thay đổi thái độ từ phía gia đình, cộng đồng đã giúp họ không còn cảm giác bị kỳ thị, tự kỳ thị, được tôn trọng và tin tưởng, nhiều người đã hòa nhập tốt và tìm lại được giá trị đích thực của cuộc sống.

N.H.Khôi