Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo này phải báo cáo về tổng số giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học, nhân viên phục vụ trong số lượng của cơ sở đào tạo; tổng số GS, GS-TSKH, GS-TS cơ hữu; tổng số thư viện điện tử ở nước ngoài được kết nối với thư viện của cơ sở đào tạo; thông tin về đào tạo tiến sĩ; số liệu về đào tạo trình độ tiến sĩ của Cơ sở đào tạo trong thời gian 2013 -2015; cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài liệu phục vụ cho các ngành đào tạo… và báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 30-6.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, cơ sở đào tạo nào không gửi báo cáo, không kê khai online đúng hạn, nội dung báo cáo không thống nhất với dữ liệu công khai của cơ sở đào tạo hoặc giảng viên trùng với cơ sở đào tạo khác mà không có minh chứng…  sẽ bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo.

Huyền Thanh