Các trường, viện phải có ít nhất 10 cán bộ cơ hữu đạt trình độ tiến sĩ trở lên, trong đó có một GS hoặc hai PGS hoặc 2 TSKH.

Các đơn vị đào tạo có trách nhiệm xây dựng trang web, công bố công khai, cập nhật và duy trì trên trang web toàn văn luận án, tóm tắt luận án, những điểm mới của từng luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Bộ GD&ĐT sẽ xác định các luận án cần thẩm định theo lựa chọn ngẫu nhiên, do khiếu nại hoặc khi có nghi vấn trong quá trình đào tạo.

Những cơ sở đào tạo có từ 30% số luận án không đạt yêu cầu thẩm định trong năm sẽ bị dừng tuyển sinh năm kế tiếp, có từ 30% luận án không đạt trong 2 năm liên tiếp sẽ bị dừng thành lập hội đồng đánh giá luận án và cấp bằng tiến sĩ...

Cũng theo dự thảo, khi 1 người hướng dẫn có 2 nghiên cứu sinh không hoàn thành luận án vì lý do chuyên môn thì sẽ tạm thời không được nhận thêm nghiên cứu sinh. Nếu có đến 3 nghiên cứu sinh không hoàn thành luận án mà không có lý do chính đáng, người hướng dẫn này sẽ không được nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh trong thời gian ít nhất là 2 năm…

T.P.