Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ quy định chặt chẽ hơn các điều kiện về đội ngũ giảng viên cũng như quy trình kiểm tra xác nhận các điều kiện bảo đảm chất lượng thực tế ở cơ sở đào tạo. 

Cụ thể, về đào tạo Thạc sĩ, phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sỹ cùng ngành, ngành gần với ngành đề nghị cho phép đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu của các ngành khác, trong đó có ít nhất 3 người cùng ngành. 

Về đào tạo Tiến sĩ, phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng Tiến sĩ cùng ngành, không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu của các ngành khác, trong đó có ít nhất 1 Giáo sư hoặc Phó Giáo sư và 3 Tiến sĩ cùng ngành...

H.T.