Ngày 23-3, Thanh tra TP Cần Thơ cho biết, vừa có Thông báo kết luận thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Trường Cao đẳng Cần Thơ.

Qua thanh tra cho thấy, việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập còn một số bản kê khai chưa thực hiện theo đúng quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập “về biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm”; chưa đúng mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập. 

Trường Cao đẳng Cần Thơ. 

Cụ thể, không kê khai giá trị tài sản; không giải trình tài sản tăng, giảm; giải trình tài sản tăng, giảm chưa rõ; kê khai không đầy đủ theo mẫu; không ghi ngày, tháng hoàn thành bản kê khai; người kê khai ký từng trang không đầy đủ; người nhận bản kê khai ký từng trang không đầy đủ, không ghi chức vụ, chức danh... 

Việc thực hiện chấp hành chính sách pháp luật về chế độ tài chính - kế toán của Trường còn thiếu sót.

Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo Trường Cao đẳng Cần Thơ và các đơn vị có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, như: Việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm phải thực hiện kê khai đúng theo biểu mẫu, đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu sót như nội dung kết luận đã nêu trên. 

Quán triệt cho công chức, viên chức thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo của UBND TP Cần Thơ và công văn hướng dẫn của Thanh tra thành phố…

Về xử lý tài chính, truy nộp tổng số tiền trên 972 triệu đồng (làm tròn) vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra thành phố để chờ xử lý theo quy định. 

Trong đó, Trường Cao đẳng Cần Thơ số tiền trên 958 triệu đồng, gồm: việc thực hiện nghĩa vụ thuế chưa đúng quy định số tiền trên 821 triệu đồng; việc thực hiện trích lập quỹ từ kinh phí bồi thường sau đại học không đúng quy định số tiền 137 triệu đồng. 

Công ty XD-TM Bảo Ngân số tiền trên 12,3 triệu đồng, phần khối lượng không thực hiện theo hồ sơ đã được phê duyệt. 

Công ty TV-TK-XD Hoàng Dương số tiền 1,9 triệu đồng, phần khối lượng không thực hiện theo hồ sơ đã được phê duyệt…

Đức Văn