Theo đó, năm 2019, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố, trong đó có Bộ Công an để chủ động nắm bắt và xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và phối hợp trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo BHXH Việt Nam, năm 2018 là năm thứ sáu thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa VII về cải cách chính sách BHXH. Quá trình thực hiện đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong chỉ đạo đối với công tác của Ngành BHXH.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Đây cũng là năm thứ ba BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT; Ngành BHXH luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong triển khai tổ chức thực hiện. Theo đó, ngày 3/1/2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-BHXH về kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018.

Kết quả nổi bật trong công tác thanh tra, kiểm tra nêu rõ, năm 2018, BHXH Việt Nam đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra với các nội dung trọng tâm gồm:

Tiếp tục kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

BHXH Việt Nam đã  chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra năm 2018 (theo Quyết định số 34/QĐ-BHXH ngày 3/1/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam); chủ động thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cũng kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, người lao động về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.447 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 11.135 đơn vị; thanh tra kiểm tra liên ngành tại 5.761 đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả thanh tra chuyên ngành đóng và kiểm tra.

 Cụ thể, về đối tượng đóng, đã phát hiện 48.562 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian (số tiền truy đóng 140,7 tỷ đồng). Về mức đóng, đã phát hiện 48.689 lao động tham gia thiếu mức quy định (số tiền phải truy đóng 54,9 tỷ đồng). Về phương thức đóng, tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.815 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 2.121 tỷ đồng.

Cán bộ, công chức Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang với áp lực công việc trong giải quyết chế độ, chính sách cho người tham gia đóng bảo hiểm

Qua kiểm tra công tác chi chế độ BHXH, BHTN, cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 12,1 tỷ đồng do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 3,1 tỷ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định. Qua kiểm tra công tác quản lý, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT, BHXH đã  yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 164,6 tỷ đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định.

BHXH đã lập 1.054 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 37,38 tỷ đồng.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã tổ chức nhiều Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT tại các địa phương; đồng thời, phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng…

Theo BHXH Việt Nam cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà BHXH thực hiện năm 2019 trong công tác thanh tra, kiểm tra chính là BHXH tiếp tục tăng cường phối hợp với các bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT và xây dựng hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. Nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

 Nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, phối hợp với các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, chủ động nắm bắt và xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên củng cố và xây dựng quan hệ phối hợp với các cơ quan  Lao động, thương binh và xã hội, Y tế, Công an, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hiếu Quỳnh