Các tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học tại Hội thảo đã tập trung làm rõ những hoạt động và cống hiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên một số nội dung chính như: Người xây dựng và lãnh đạo quân đội nhân dân Việt Nam; những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, ngoại giao, lịch sử; nhân cách đạo đức trong sáng, cao đẹp; tấm lòng và tình cảm với quê hương Quảng Bình...

Đức Thọ