Theo đó, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí. Thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm của lãnh đạo thành phố đến các cơ quan báo chí một cách công khai, minh bạch và chính xác.

Trung tâm Báo chí sẽ tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện khác có liên quan; thực hiện nội dung hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí và truyền thông theo quy định của pháp luật.

TP Hồ Chí Minh sẽ có trung tâm báo chí.

Bên cạnh đó, Trung tâm Báo chí thành phố còn hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật, thích ứng với xu thế báo chí đa phương tiện báo chí và truyền thông; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, báo chí.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Báo chí có giám đốc và các phó giám đốc. Trong giai đoạn đến năm 2020, dự kiến số lượng người làm việc là 14 biên chế. Tùy quy mô, tính chất từng sự kiện và nguồn kinh phí đảm bảo được, Trung tâm Báo chí có thể xem xét phương án thuê thêm cộng tác viên hoặc dịch vụ bên ngoài.

Về cơ chế tài chính, trong giai đoạn đến 2020, Trung tâm Báo chí là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; giai đoạn sau năm 2020 là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, hướng đến tự chủ hoàn toàn theo lộ trình và thời gian hoạt động thích hợp.

Trung tâm Báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước theo quy định.
Nhân Sơn