Dự Đại hội còn có đồng chí Ksor Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân cùng 323 đại biểu đại diện cho hơn 47.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh...
Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội lần thứ XV của tỉnh nêu bật  những thành tựu phát triển về kinh tế, văn hóa-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược Bắc Tây Nguyên. Trong đó, kinh tế tỉnh Gia Lai duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 12,81%, đạt chỉ tiêu Đại hội XIV đề ra. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2010-2015 cũng nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm như tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chất lượng tăng trưởng kinh tế một số mặt còn thấp, một số vấn đề xã hội bức xúc chậm khắc phục, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đối ngoại còn một số mặt hạn chế, công tác xử lý cán bộ sai phạm, khuyết điểm còn chậm, gây bức xúc dư luận...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng, Bộ trưởng Trần Đại Quang hoan nghênh tinh thần tự phê bình nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ qua, từ đó làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những hạn chế, yếu kém để có cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Đại tướng Trần Đại Quang với các đại biểu dự Đại hội.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông nghiệp nên cần phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo sức mạnh tổng hợp để “tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững” như chủ đề Đại hội đã đề ra.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số vấn đề trọng tâm, đó là phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tính đa dạng và đặc sắc về văn hóa để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ, thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược, áp dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm.

Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động mọi nguồn lực, coi trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển; ưu tiên đầu tư việc cải tạo xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, giao thông, hệ thống lưới điện, thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, liên kết chặt chẽ từ khâu giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu hàng hóa đáp ứng cạnh tranh với thế giới; đẩy mạnh các dự án chăn nuôi gia súc lớn, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ với sản xuất và chăn nuôi quy mô lớn...

Chú trọng đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nông dân, thu hút các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước, ưu tiên cho vùng có nhiều khó khăn.

Quan tâm trồng, bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng; có kế hoạch, giải pháp nhằm bảo vệ rừng, nhất là rừng đặc dụng, đầu nguồn, phòng hộ; kịp thời di dời các hộ dân mới di cư vào vùng quy hoạch, hạn chế lũ lụt kép, cục bộ khi các công trình thủy điện, thủy lợi xả lũ.

Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Chú trọng tạo việc làm đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Khai thác có hiệu quả hệ thống giao thông, hạ tầng, phát triển du lịch gắn với khai thác tiềm năng thế mạnh về rừng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương, tạo sự liên kết phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội với các tỉnh Tây Nguyên và ven biển miền Trung...

Đảng bộ tỉnh cần quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng nước bạn Campuchia trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển...

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nêu trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, tinh thông chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, kính trọng với nhân dân, không cửa quyền, hách dịch...

Ngọc Như