Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam  đã báo cáo những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã đã được trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam.

 Từ một tỉnh khó khăn có điểm xuất phát thấp, Quảng Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển, tạo những tiền đề quan trọng cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả, vượt chỉ tiêu đề ra. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Quốc phòng được củng cố, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang đánh giá những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày mai 14/10.

Thân Lai