Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) và Trung tướng Đường Minh Hưng, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, đồng chủ trì Lễ ký Quy chế phối hợp.

 Đây là hoạt động quan trọng, thể hiện trách nhiệm của hai đơn vị trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực kinh tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự Lễ ký Quy chế 

Tại Lễ ký quy chế phối hợp, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp đã nhấn mạnh sự cần thiết và ý nghĩa quan trọng của việc ký quy chế phối hợp.

 Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ An ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, ngày 22-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có kết luận số 44 về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT- TTg, ngày 25-7-2018; Bộ Công an có kế hoạch số 246/ KH- BCA thực hiện chỉ thị số 03 / CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài... Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai đơn vị, Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ và Cục An ninh Kinh tế đã chủ động phối hợp xây dựng Quy chế về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” trong lĩnh vực địa bàn do Cục An ninh Kinh tế phụ trách.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp

Phát biểu tại Lễ Ký Quy chế phối hợp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương, khen ngợi và ghi nhận sự cố gắng, chủ động tích cực của hai đơn vị trong công tác tham mưu xây dựng, tổ chức phối hợp, ký kết, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp.

Trước yêu cầu tình hình thực tiễn và để phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Cục An ninh kinh tế và Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc bảo vệ an ninh kinh tế và tổ chức phong trào bảo vệ ANTQ trong lĩnh vực, địa bàn do Cục An ninh Kinh tế phụ trách.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh: Sau khi có quy chế phối hợp, hai đơn vị cần triển khai quy chế phối hợp từ bộ đến các địa phương, nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... , nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân và các thành phần kinh tế. 

Cùng với đó, phối hợp xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các địa bàn, lĩnh vực do Cục An ninh Kinh tế phụ trách. Hằng năm có kế hoạch phối hợp kiểm tra, nhận xét, đánh giá, phân loại, sơ kết, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong lĩnh vực kinh tế. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, bổ sung những quy chế mới nhằm không ngừng phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tin tưởng rằng, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ hệ lực lượng xây dựng phong trào, an ninh kinh tế, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và góp phần xây dựng xây dựng đất nước.

Toàn cảnh Lễ Ký kết quy chế phối hợp

Tại Lễ ký Quy chế phối hợp, đại diện lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ ANTQ đã trình bày nội dung bản quy chế phối hợp; Trung tướng Đường Minh Hưng đã phát biểu bế mạc buổi Lễ, khẳng định sự cần thiết, ý nghĩa của việc thực hiện quy chế. Qua đó,  góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết trong bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần tạo tiền đề, môi trường thuận lợi cho sự phát triển nhanh, bền vững của nền kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Xuân Mai