Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, cục trực thuộc Bộ Công an và đại diện Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an.

Cụm thi đua số 10 gồm các đơn vị Hội phụ nữ Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Chính trị CAND, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Tình báo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Cục CSGT và Tổng cục Cảnh sát THAHS&HTTP là đơn vị Cụm trưởng.

Ngay sau lễ phát động Hội phụ nữ các đơn vị Cụm thi đua số 10, Bộ Công an đã ký giao ước thi đua.

Việc thực hiện phong trào thi đua này nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của phụ nữ Công an trong Cụm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng người phụ nữ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH trong tình hình hiện nay. 

Bên cạnh đó, gắn với phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", rèn luyện phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và cụ thể hóa phong trào thi đua chung của phụ nữ trong Cụm.         

Đại diện Hội phụ nữ Công an các đơn vị đã cùng tham gia thảo luận dự thảo quy chế hoạt động, Giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021. Đồng thời, ký cam kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Trần Tuấn