Cụ thể, trong quý IV-2017, các đoàn kiểm tra của Cục Đường thuỷ sẽ kiểm tra hiện trường các cảng, bến thủy đã được cấp phép hoạt động và thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của các Cảng vụ Đường thủy nội địa Trung ương. Qua đó, Cục Đường thủy sẽ lập danh sách các cảng, bến thủy hiện có trên các tuyến đường thủy quốc gia, phân loại cảng đã đáp ứng hoặc chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống hạ tầng cảng thủy nội địa, đánh giá mức độ phát triển, những thuận lợi và vấn đề cần đặt ra trong quy hoạch thời kỳ tới. Đối với bến thủy, cũng sẽ đánh giá về thực tế, những khó khăn, bất cập của kết cấu bến thủy nội địa; thực trạng về công tác tổ chức quản lý để có các đề xuất, kiến nghị phù hợp.

Mục đích của đợt tổng kiểm tra, rà soát nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch về cảng, bến thủy nội địa trên toàn quốc và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết để đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong đầu tư, kinh doanh cảng, bến thủy nội địa.

Đặng Nhật