Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT (Văn bản số 2026/BGTVT-KH-ĐT ngày 6-3-2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT về việc điều chỉnh một số nội dung Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Bộ GTVT tiếp thu ý kiến các Bộ, giải trình làm rõ về nguyên nhân, phạm vi, quy mô và cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh một số nội dung của Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Lưu ý, nguồn vốn ngân sách Trung ương chỉ thực hiện xây dựng các cầu có trong danh mục 186 cầu đã được duyệt. 

Được biết, Đề án xây dựng cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã được Bộ GTVT phê duyệt vào tháng 5-2014. 

Để có thể triển khai ngay dự án trong khi chưa được Chính phủ bố trí vốn, Bộ GTVT đã có chủ trương lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hệ thống cầu treo phục vụ dân sinh có đủ khả năng tài chính, ứng vốn trước (không tính lãi) để triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án (186 cầu/28 tỉnh) trong thời gian 9 tháng, kể từ ngày hoàn chỉnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đồng thời, phải bảo đảm chất lượng, an toàn trong thi công và khai thác, sử dụng. 

Đến năm 2016, Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh cho 28 tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung, Tây Nguyên đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng.

Đặng Nhật