Nếu tính theo khả năng đổi GPLX hiện có của Sở thì phải đến tháng 7-2018 mới có thể hoàn thành việc đổi GPLX vật liệu giấy sang vật liệu PET. Việc này theo Sở GTVT Hà Nội không đáp ứng được lộ trình chuyển đổi GPLX của Bộ GTVT đặt ra, trước ngày 31-12-2016. 

Để đảm bảo tiến độ đổi GPLX, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT Hà Nội bổ sung địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trang thiết bị và cán bộ chuyên môn để nâng công suất đổi GPLX, đáp ứng lộ trình đưa ra; đầu tư bổ sung trang thiết bị, đường truyền để tăng lượng tiếp nhận hồ sơ đổi GPLX qua mạng. 

Đặc biệt, Sở GTVT Hà Nội đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện nghiêm túc lộ trình chuyển đổi GPLX vật liệu giấy sang vật liệu PET. 

Đặng Nhật