Quyết định nêu rõ, tuyến đường có chiều dài khoảng 1,9km, thuộc địa bàn phường Thịnh Liệt và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Điểm đầu tuyến (điểm 1) tại nút giao với tuyến đường B=40m phía Đông hành chính quận Hoàng Mai. Điểm cuối tuyến (điểm 15) tại nút giao với đường dọc sông Kim Ngưu, đường Tam Trinh.

Quy mô mặt cắt ngang đường B=30m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m (4 làn xe), hè hai bên rộng 2x7,5m. cầu qua sông Sét và sông Kim Ngưu có qụy mô Bcầu=21m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m đồng nhất với đường hai đầu cầu, hè và lan can hai bên rộng 2x3 m (thành phần cấu tạo mặt cắt ngang cụ thể sẽ được xác định theo Dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt).

Tim đường quy hoạch được định vị thông qua các điểm 1-15 được xác định bởi các tọa độ, thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

Tuyến đường giao cắt với các đường khác là nút giao cùng mức. Các tuyến đường ngang dọc theo tuyến đường sẽ được nghiên cứu và bổ sung khi lập Dự án, quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể theo các quy hoạch chi tiết dọc hai bên tuyến đường hoặc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hải Châu