Thông tư quy định trong quá trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu là đồ chơi trẻ em, người khai đề nghị nhập khẩu thực hiện thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan. 

Cơ quan xử lý tiếp nhận yêu cầu thẩm định đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu dưới hình thức chứng từ điện tử do cơ quan hải quan gửi tới thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Chậm nhất 36 giờ làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu thẩm định đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu, cơ quan xử lý gửi yêu cầu xuất trình hàng mẫu dưới hình thức chứng từ điện tử tới cơ quan hải quan và người khai thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia…

H.A.