Cùng với đó, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia cầm, kể cả hợp đồng chăn nuôi cho tổ chức, cá nhân nào đó thu mua bao tiêu sản phẩm cũng không phải nộp Thuế Thu nhập cá nhân và và Thuế Giá trị gia tăng.

H.A.