Cụ thể, thu nhập đến 60 triệu đồng/năm, tương đương mức 5 triệu đồng/tháng có mức thuế suất là 5%. Thu nhập trên 60 triệu đến 120 triệu đồng/năm, tương đương mức trên 5 đến 10 triệu đồng/tháng có mức thuế suất là 10%.

Thu nhập trên 120 triệu đến 216 triệu đồng/năm, tương đương mức trên 10 đến 18 triệu đồng/tháng có mức thuế suất là 15%. Thu nhập trên 216 triệu đến 384 triệu đồng/năm, tương đương mức trên 18 đến 32 triệu đồng/tháng có mức thuế suất là 20%. 

Thu nhập trên 384 triệu đến 624 triệu đồng/năm, tương đương mức trên 32 đến 52 triệu đồng/tháng có mức thuế suất là 25%. Thu nhập trên 624 triệu đến 960 triệu đồng/năm, tương đương mức trên 52 đến 80 triệu đồng/tháng có mức thuế suất là 30%. Thu nhập trên 960 triệu đồng/năm, tương đương mức trên 80 triệu đồng/tháng có mức thuế suất là 35%.

Đồng thời, mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau: mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

H.A.