Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị phải xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hoạt động có hiệu quả của hệ thống CNTT tại đơn vị. Khẩn trương xây dựng, bổ sung hoặc nâng cấp các phần mềm phục vụ quản lý bệnh viện và triển khai bệnh án điện tử. 

Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện phải chuẩn hóa toàn bộ danh mục dùng chung hiện đang sử dụng trong phần mềm theo danh mục dùng chung; hoàn thiện phần mềm quản lý thông tin bệnh viện có đầy đủ chức năng đáp ứng yêu cầu quản lý bệnh viện.

 Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị áp dụng phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm phải đảm bảo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế nhằm kết nối liên thông, trao đổi dữ liệu giữa phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm với phần mềm Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện và với trang thiết bị, máy xét nghiệm. Đảm bảo kết nối liên thông với cổng giám định khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của BHXH Việt Nam.

Thanh Hằng