20 Bộ, cơ quan ngang Bộ còn lại tham gia xếp hạng chỉ đạt mức trung bình. Xếp hạng về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, top 5 Bộ đứng đầu bảng bao gồm: Kế hoạch & Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giáo dục & Đào tạo, TT&TT. Về xếp hạng công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, có 14 Bộ đạt mức tốt, trong đó top 3 đầu bảng gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ TT&TT.

Về ứng dụng CNTT trong khối 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có 3 địa phương đạt mức tốt là Đà Nẵng, Hà Nội, Nghệ An

H.T.