11 tháng qua, toàn ngành BHXH thu 294.221 tỷ đồng, trong đó thu BHYT là 78.660 tỷ đồng. Đã giải quyết  9.042.477 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. 11 tháng đầu năm cả nước có 161,143 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT, riêng tháng 11 có khoảng 14,59 triệu lượt người.

Trong 1 tháng, BHXH Việt Nam đã chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 278.550 tỷ đồng, trong đó chi BHXH từ nguồn ngân sách 41.562 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 139.729 tỷ đồng, chi Quỹ BH thất nghiệp 8.277 tỷ đồng và ước chi khám, chữa bệnh  BHYT 88.781 tỷ đồng.

Thanh Hằng