Vụ trưởng Vụ TTB cũng yêu cầu các Sở Y tế rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc tổ chức quản lý, đấu thầu mua sắm và khai thác sử dụng TTBYT tại đơn vị mình; giải trình và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm nếu có.

Công văn khẩn của Bộ Y tế 

Đặc biệt lưu ý những trường hợp cụ thể đã được cơ quan kiểm toán Nhà nước nêu; nêu những thuận lợi, khó khăn đồng thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư, sử dụng TTBYT trong thời gian tới; và khẩn trương chấn chỉnh, có phương án khắc phục các nội dung theo kết luận của kiểm toán Nhà nước. 


Thanh Hằng