Với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, Ngày Pháp luật năm 2015 tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 9-11 năm nay sẽ tập trung trong hai tháng, bắt đầu từ 1/10 đến ngày 31/11/2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2 đến 9/112015. Bộ Tư pháp cho biết các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 được tổ chức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương.

Đối với cán bộ, công chức, Ngày Pháp luật tập trung quán triệt những nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật chính quyền địa phương, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức, công vụ, nội quy, quy chế nội bộ.

Đối với nhân dân, tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu: nội dung, những điểm mới của Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân…

Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trọng tâm là Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận của Cộng đồng ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế, hải quan, các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh kinh lế Á - Âu, Liên minh châu Âu, đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương...

Dịp này sẽ tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, đào tạo bằng các hình thức phù hợp.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được diễn ra đồng thời cùng với Lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015.

Như Ngọc