Trong hai năm qua, thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11 hàng năm) đã được Bộ Công an (nói chung), các đơn vị trực thuộc Bộ Công an (nói riêng) tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các học viện, nhà trường CAND phải tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, với sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ CAND về Ngày Pháp luật năm 2015, phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015 phù hợp với điều kiện và thực tiễn công tác, chiến đấu của Công an mỗi đơn vị, địa phương; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương trong việc tổ chức và triển khai các hoạt động của Ngày Pháp luật năm 2015, tập trung vào chủ đề “CAND Việt Nam tích cực tìm hiểu, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”; giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống xây dựng, trưởng thành của lực lượng CAND và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới của đất nước (1996-2016)...

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian hai tháng, bắt đầu từ ngày 1/10 đến hết ngày 30/11/2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2/11 đến ngày 9/11.

Nguyễn Hưng