Những năm qua, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính, nhiều Sở Nội vụ trong cả nước cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện CCHC tại các địa phương, Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn để địa phương triển khai thực hiện hết sức thuận lợi.

Tuy nhiên, nhiều địa phương triển khai thực hiện cũng gặp khó khăn, do các văn bản hiện hành chưa quy định rõ việc xác định số lượng, vị trí việc làm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý; phần mềm quản lý cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế làm gián đoạn truy cập của các đơn vị, ảnh hưởng đến tiến độ nhập tin của các đơn vị…

Tại hội thảo, các địa phương kiến nghị Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn ngạch công chức; sớm ban hành danh mục vị trí việc làm chung cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện để thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, Bộ Nội vụ sớm thống nhất định dạng quản lý, chuẩn nối kết, để phần mềm triển khai của các đơn vị có thể kết nối thuận lợi...              

Đức Văn